Contact Us

If you have business inquiries or other questions, please fill out the following form to contact us. Thank you.

     
Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.

Fields with * are required.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Stargate Crewing Agency, persoană juridică având sediul în Constanţa, str. Ion Lahovari nr. 103, reprezintă una din cele mai importante companii de recrutare şi plasare forţă de muncă din domeniul maritim existent pe piaţa din România.

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale ale Stargate Crewing Agency SRL în calitate de operator de date .

Termeni şi condiţii

Stargate Crewing Agency SRL se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Protecţia datelor dumneavoastă cu caracter personal este importantă pentru noi; prin urmare, acordţm o atentie deosebită protejării vieţii private a clienţilor noştri, precum şi a celor ale căror date cu caracter personal le-am obţinut pe o altă cale, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Pentru a înţelege modul în care vor fi tratate datele dumneavoastră personale, vă rugăm să acordaţi atenţie acestor Termeni si Conditii . Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Stargate Crewing Agency SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile legale.

Datele cu caracter personal sunt şi vor fi colectate strict în legatura cu oferirea de servicii de către Stargate Crewing Agency SRL.

Temeiul prelucrării este constituit de procesul de recrutare şi selecţie, plasare forţă de muncă specifice Stargate Crewing Agency SRL, iar datele dumneavoastră personale colectate de către noi vor fi limitate la informaţiile necesare în vederea realizării acestui scop .

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal

Prin termenul “date personale” înţelegem orice informaţie care vă poate identifica direct ( ex. numele şi/sau prenumele) sau indirect ( ex. un număr de identificare unic). În exercitarea activităţilor noastre, colectăm, selectăm si analizăm date cu caracter personal de tipul: nume, prenume, data naşterii, vârsta, adresa de domiciliu, adresa e-mail, telefon, date despre starea civilă, imaginea/fotografia, ocupaţia, experienţa profesională, locurile de muncă deţinute anterior (funcţie, responsabilităţi, perioade), studiile/cursurile absolvite, rezultatele obtinute la testări sau altele – inclusiv pentru a crea profiluri .

Prelucrăm date cu caracter personal în condiţii de legalitate, numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal .

Transmiterea datelor cu caracter personal

În desfăşurarea activităţilor aflate în legatură cu selecţia şi plasarea forţei de muncă sau altor activităţi ale Stargate Crewing Agency SRL, precum şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, putem comunica aceste date către clienţii noştri, potenţiali angajatori, sau parteneri contractuali.

Tot în scop contractual, putem să transferam aceste date atât în state ale Uniunii Europene, dar şi în afara spaţiului Uniunii, ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operaţiunile de: recrutare şi selecţie, plasare forţă de muncă, consultanţă şi analiză sau alte activitaţi specifice.

Una sau mai multe dintre datele personale pot fi comunicate partenerilor noştri, însă vă asigurăm de transmiterea datelor minim necesare şi utilizarea acestora de catre parteneri în mod exclusiv pentru recrutare, selecţie, plasare forţă de muncă, consultanţă şi analiză sau alte activităţi specifice Stargate Crewing Agency SRL, nefiind asociate cu alte date de contact.

Atunci când transferăm date cu caracter personal din cadrul Uniunii Europene către țări sau organizații internaționale care se află în afara Uniunii Europene, transferul are loc pe baza:

Deciziei Comisiei Europene privind gradul de adecvare;

În lipsa unei decizii privind gradul de adecvare, pe baza altor temeiuri legale permise: (i) un instrument obligatoriu și executoriu din punct de vedere juridic între autoritățile sau entitățile publice; (ii) normele corporatiste obligatorii; (iii) clauzele standard de protecție a datelor, etc.

Perioada de prelucrare a datelor

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală si termenele legale de arhivare, care menţionează că, durata stocarii/prelucrarii datelor cu caracter personal este de 10 ani.

Drepturile pe care le aveţi

Regulamentul European conferă tuturor persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturi speciale.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveţi:

 • dreptul la informare- dreptul persoanei vizate de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale. Respectarea acestui drept de către Stargate Crewing Agency SRL se realizează prin prezenta informare;
 • dreptul de acces – aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • dreptul la portabilitatea datelor – ceea ce înseamnă că, puteţi primi datele cu caracter personal furnizate inițial într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit sau că puteţi solicita transferul datelor către un alt operator ;
 • dreptul la opoziţie – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a va opune prelucrării în orice moment;
 • dreptul la rectificare – corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproportionate;
 • dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita să vă ştergem datele cu caracter personal, fără întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
  1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligatii legale.
 • dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat in cazul in care:
  1. contestaţi exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricâionarea;
  2. noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavostră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanţă;
  3. v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere -fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al UE în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care se presupune că s-a efectuat încălcarea, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă prevederile GDPR.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul Stargate Crewing Agency SRL, din Constanţa str. Ion Lahovari nr. 103 .

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos.

Securitatea prelucrărilor

Stargate Crewing Agency SRL a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerinţele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acţiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toţi angajaţii şi colaboratorii, precum şi orice terţe părţi care acţionează în numele şi pe seama Stargate Crewing Agency SRL sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor si cerinţele GDPR.

Păstram datele cu caracter personal atât pe suport informatic, cât şi pe suport de hârtie, iar accesul este acordat în mod controlat.

Actualizarea Termenilor si condiţiilor:

Vă rugăm sa aveţi in vedere faptul că, prezentul document poate face obiectul unor modificari periodice de conţinut, prin actualizarea site-ului http://www.stargate-crewing.ro

Vă recomandăm sa verificaţi periodic această pagina pentru orice actualizare.

Pentru orice detalii, intrebări, clarificări, cu privire la informaţiile dumneavoastră personale, asteptăm solicitările dumneavoastră la următoarele adrese de e-mail office@stargate-agency.ro şi nicolaebrb@yahoo.com ( adresa DPO )

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Daca nu mai doriti ca datele dumneavoastră cu caracter personal aşa cum sunt definite mai sus dar nelimitându-se la această definire, să fie prelucrate de catre Stargate Crewing Agency SRL în scopul includerii dumneavoastră in proiectele noastre viitoare de recrutare si selecţie, să fie transmise clienţilor sau colaboratorilor noştri în vederea îndeplinirii aceluiaşi scop, vă rugăm să ne notificaţi în mod expres printr-o înştiinţare scrisă, datată şi semnată la adresa sediului nostru, din Constanţa, str. Ion Lahovari nr. 103.

La simpla dumneavoastră notificare vom sterge definitiv datele cu caracter personal din baza noastră de date . Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea implicării în procesul de recrutare si angajare.

Cum ne puteţi contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să vă adresați în scris către:

 • Stargate Crewing Agency S.R.L.: prin e-mail la urmatoarea adresă de e-mail : office@stargate-agency.ro, sau în scris la adresa Constanţa str. Ion Lahovari nr. 103 ;
 • pentru DPO, la adresa de e-mail : nicolaebrb@yahoo.com

Str. Ion Lahovari nr.103, lot 2
intrare Panait Mosoiu,
Constanta 900588, ROMANIA

Tel: +40 241 618601
Fax: +40 241 618052

Email: office@stargate-agency.ro

You can download our application form in various file formats:
MS Word format
PDF format
OpenOffice.org format